نکته شماره یک
داستان مشخصی داشته باشید
نکته شماره دو
زرق و برق داشته باشید
نکته شماره سه
رنگی باشید
نکته شماره چهار
به موقعیت جغرافیایی توجه کنید
نکته شماره پنج
دیده شوید اما حواس‌ها را خیلی پرت نکنید
نکته شماره شش
به دنبال گرفتن پاسخ مستقیم نباشید
نکته شماره هفت
باهوش باشید اما زیادی زرنگ نباشید
نکته شماره هشت
کمتر از شش کلمه انتخاب کنید
نکته شماره نه
تعداد تابلوهای تبلیغاتی بیشتری تهیه کنید
نکته شماره ده
پیام‌تان را ننویسید، آن‌ را نشان دهید